گوشی تا شوی Galaxy Folder 2 سامسونگ نتوانسته تائیدیه ی FCC را دریافت نماید

گوشی تا شوی Galaxy Folder 2 سامسونگ نتوانسته تائیدیه ی FCC را دریافت نماید
سامسونگ را شاید بتوان تنها شرکتی نام برد که هنوز دارد به تولید گوشی های تاشو می پردازد. حدود یک ماه پیش

گوشی تا شوی Galaxy Folder 2 سامسونگ نتوانسته تائیدیه ی FCC را دریافت نماید

سامسونگ را شاید بتوان تنها شرکتی نام برد که هنوز دارد به تولید گوشی های تاشو می پردازد. حدود یک ماه پیش
گوشی تا شوی Galaxy Folder 2 سامسونگ نتوانسته تائیدیه ی FCC را دریافت نماید

پاسخ دهید