کمپین «دوستی با زمین» راه‌اندازی شد

کمپین «دوستی با زمین» راه‌اندازی شد

کمپین «دوستی با زمین» از ۱۵ اسفند ماه یعنی روز درختکاری در ایران از سوی شرک چیلیوری و با حمایت انجمن سوخت‌های

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.