هشدار فرم های ناامن به زودی به فایرفاکس اضافه می‌شود

هشدار فرم های ناامن به زودی به فایرفاکس اضافه می‌شود

در آینده ای نزدیک یک تغییر بسیار بزرگ به مرورگر معروف فایر فاکس (Firefox) اضافه خواهد شد . اگر شما از هر فرمی

پاسخ دهید